Figury

Základní pravidlo při předvádění figur v JH je stále udržovat pořadí ROZHODČÍ - PES - VYSTAVOVATEL. Znamená to, že vystavovatel nikdy nesmí vstoupit mezi psa a rozhodčího a tím mu znemožnit výhled na psa. Důležité je také přizpůsobit tempo, tak aby bylo pro dané plemeno vhodné a pes působil v pohybu přirozeně.

POHYB TAM A ZPĚT

Tato figura umožňuje rozhodčímu posoudit pohyb psa zepředu i zezadu. Je třeba dbát na to, aby byl pohyb veden v přímé linii od rozhodčího a potom bez zastavení provést obrat. Jak vidíte na obrázku, jsou dvě správné možnosti: a) Obrat dovnitř nebo za b) Obrat výstavní. Zpátky se vracíme po téže linii aniž by musel rozhodčí jakkoli měnit stanoviště.

 

KRUH SE ZMĚNOU POZICE ROZHODČÍHO

Figura kruh je od rozhodčího většinou požadována při srovnávacím posuzování pohybu několika psů. Obvykle přitom rozhodčí zaujme stanoviště uprostřed kruhu a zkoumá pohyb psů z bočního pohledu. Pokud však zaujme stanoviště mimo kruh , zatímco jsou psi předváděni směrem dovnitř kruhu, pak musí mladý vystavovatel kousek pře rozhodčím přejít na druhou stranu psa a krátce za ním se zase vrátit zpět. Nesmí se při tom dostat mezi rozhodčího a psa. Na obrázku si všimněte, že poprvé obcházíme psa za jeho tělem (kolem ocasu) a podruhé před tělem (kolem hlavy) v duchu pravidla rozhodčí - pes - vystavovatel.

 

TROJÚHELNÍK

Při pohybu trojúhelníku muže rozhodčí najednou posoudit pohyb psa zezadu, ze strany a zepředu. Mladý vystavovatel musí zvolit tvar trojúhelníku tak, aby rozhodčí mohl bez námahy posoudit všechny tři pohledy na psa. To znamená ,že všechny strany trojúhelníku by měli byt přibližně stejně dlouhé (pokud to tvar kruhu dovoluje) a protilehlá strana trojúhelníku měla být kolmo k rozhodčímu.

 

PÍSMENO L

Tato figura kopíruje tvar písmene L, přičemž rozhodčí může požadovat elko vlevo (na obrázku) nebo L vpravo, které je zrcadlově obrácené. Dávejte pozor, vlevo/vpravo se vztahuje na pohled rozhodčího. L se používá především, když jste v úzkém a dlouhém kruhu.

 

PÍSMENO T

Figura "T" umožňuje důkladné posouzení psa zezadu, zepředu a z obou bočních stran. Podobně jako u trojúhelníku musí mladý vystavovatel dbát mimořádně na to, aby žádný ze směrů jeho pohybu nebyl příliš krátký, a aby příčná linie jeho běhu ležela kolmo k pohledu rozhodčího .Zvláštní pozornost musí vystavovatel věnovat správnému provedení obou obrátek, tak aby rozhodčímu nikdy nezablokoval pohled na tě

Dále se objevují ještě figury opisující písmeno E a F ( obě je možné provést vpravo nebo vlevo) nebo v poslední době tolik oblíbená 8.

Mimo těchto základních figur jsou v JH užívané i kombinace těchto figur a zadání se změnou stanoviště rozhodčího.V ČR se s nimi nesetkáváme tak často, ale například v sousedním Polsku jsou tyto chytáky zcela běžné.